Informácia o spracúvaní osobných údajov pre spracovateľskú operáciu IS cookies

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre spracovateľskú operáciu IS cookies

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“).

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť AVG group, a. s., Vlkanovská cesta 2, 976 31 Vlkanová, IČO: 36 632 538,  e-mail: info@avg-group.com (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: dpo6@proenergy.sk.

Podrobnosti spracúvania osobných údajov

IS cookies
Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
Účelom spracúvania osobných údajov je:
poskytovanie funkčných, analytických a reklamných súborov cookies podľa popisu Zásad používania súborov cookie.
Osobné údaje sa spracúvajú na základe:
(1) čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR: súhlas dotknutej osoby –  pre účely analytických a reklamných súborov cookie
(2) čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR: oprávnený záujem – pre účely funkčných súborov cookie
Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
Dotknuté osoby, o ktorých osobné údaje spracúvame:
používatelia webovej stránky prevádzkovateľa.
Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame:
• osobné údaje (bežné – lokalizačné údaje) a behaviorálne údaje (špecifikované v Zásadách používania súborov cookie).
Identifikácia príjemcov, prípadne iných strán, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom
Kategória príjemcov Identifikácia príjemcov
(1) Inštitúcie, organizácie, zmluvní partneri, alebo iné strany ktorým prístup umožňuje osobitný právny predpis, a/alebo výkon verejnej moci (čl.6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia), napr.:
-iný právny predpis

(2) Sprostredkovateľ na základe zmluvy (čl.28 nariadenia GDPR)
(3) Iný prevádzkovateľ, ak ste udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR)
(4) Zmluvný partner, v rámci plnenia zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR)
(5) iná strana na základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR)
(1) iný oprávnený subjekt.

(2) sprostredkovateľ, ktorý sa zmluvne zaviazal prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

•          Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,Dublin, Írsko (v súlade s čl. 28 nariadenia) na základe zmluvy o využívaní služby Google Analytics. Viac informácií na: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

S vaším súhlasom alebo na váš príkaz môžeme osobné údaje poskytnúť ďalším príjemcom.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii
Prenos osobných údajov zo súborov cookie sa vykonáva do Spojených štátov amerických na základe zmluvy o využívaní služby Google Analytics a to v súlade s čl. 46 ods. 2 písm. c) nariadenia – uzatvorených štandardných zmluvných doložiek so spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
Priamo dotknutá osoba (prostredníctvom používania webovej stránky prevádzkovateľa).
Doba uchovávania osobných údajov
Po uplynutí doby súhlasu (ak súhlas dotknutá osoba neobnoví) a následne po dobu trvania jednotlivých súborov cookie v zmysle kapitoly Prehľad súborov cookie v Zásadách používania súborov cookie.
Profilovanie
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania, použitím postupu definovaného v Zásadách používania súborov cookie. Spracúvanie je významné pre účely analytických a reklamných súborov cookie, predpokladané dôsledky takéhoto spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je ponuka personalizovaných služieb.
Povinnosť poskytnutia osobných údajov
Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nebude sledovať a vyhodnocovať správanie používateľa web stránky pre zabezpečenie poskytovania, zlepšovania a vývoja nových služieb, ochrany používateľov a zabezpečovanie efektívneho vyhľadávania a reklamy.

 

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@avg-group.com alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

V prípade, ak nám dobrovoľne poskytnete súhlas so spracúvaním osobných údajov, budeme v rámci nášho oprávneného záujmu a zároveň v rámci plnenia zákonnej povinnosti uchovávať dôkaz o jeho poskytnutí (v rozsahu znenia daného súhlasu) a to po dobu 3 rokov od skončenia jeho platnosti. Môžeme ho uchovávať ako „dôkaz“ pre účely auditov, kontrolnej činnosti zo strany tretích strán, v rámci overovania riadneho plnenia povinností prevádzkovateľa v zmysle legislatívnych požiadaviek, alebo iných požiadaviek (zmluvných, sektorových a pod.), alebo ho použiť pre potreby preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania našich právnych nárokov (napríklad poskytnutie údajov orgánom činným v trestnom konaní, advokátom, a pod.), v rámci súdnych, alebo mimosúdnych konaní a pod.

 

Získajte bezplatnú cenovú ponuku na svoj projekt. Kliknite tu.